NIDNA

Norsk Interessegruppe for DNA i Slektsforskning

Norsk Interessegruppe for DNA i Slektsforskning (NIDNA) er en ideell forening stiftet i 2015. Foreningen har også vært kjent under navnet Norgesprosjektet DNA – The Norway DNA Project. Prosjektet er en organisert videreføring av Norway DNA Norgesprosjektet (DNA-testing for slektsgranskere) under Family Tree DNA. Foreningen er uavhengig av, men søker tett samarbeid med, Slekt & Data (DIS) og Norsk Slektshistorisk Forening.

Alle som er DNA-testet og bidrar med sine resultater på Norway DNA Norgesprosjektets nettsider får tilbud om gratis å registrere seg og motta nyhetsbrev. Hovedmedlem er den som betaler medlemskontingent i foreningen. Alle som følger de formål, lover og vedtekter som foreningen fastsetter kan bli medlem.

Foreningens formål er blant annet å:

 • fremme interessen for DNA som kilde og metode i slektsforskning
 • ha nært samarbeid med slektshistoriske foreninger i Norge
 • arbeide for opplysning om DNA som verktøy og metode for slektsforskere
 • drifte nettsidene www.norwaydna.no og utgi nyhetsbrev
 • bistå i å arrangere kurs, seminar og brukergrupper
 • gi råd og veiledning i spørsmål om testing

Styret

Organisasjonen ble grunnlagt 12. mars 2015 av medlemmer av Norgesprosjektets arbeidsgruppe. Et interimstyre som besto av Anne M. Berge, Svein Arnolf Bjørndal, Trond Bækkevold, David W. Howden, Frode Myrheim, Jan Myhrvold, Amund Nedland, Rune Nedrud, Sigmund Steinsbø og Carl Birger van der Hagen ble valgt frem til formelt stiftelsesmøte som ble avholdt 26. mai 2015.

Disse ble da valgt frem til årsmøtet i 2016:

 • Leder: Trond Bækkevold
 • Nestleder: Heidi Sitara Fjeldvig
 • Kasserer: Jan Myhrvold
 • Sekretær: Anne Marit Berge
 • Styremedlem: Håkon Styri, Rune Nedrud
 • Vara: David Widerberg Howden, Svein Arnolf Bjørndal, Carl Birger van der Hagen

Lenker til mer informasjon:

 

Vedtekter for NIDNA

§1. Foreningen

Norsk interessegruppe for DNA i slektsforskning (NIDNA) – Norwegian Interest Group for DNA Genealogi – er en ideell forening stiftet i 2015. Hovedsete er i Norge. Foreningen er uavhengig av, men søker tett samarbeid med, DIS Norge, Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk Forening.

§2. Formål

 •  fremme interesse for DNA som kilde og metode i slektsforskning
 •  ha nært samarbeid med slektshistoriske foreninger i Norge
 •  søke samarbeid med beslektede foreninger i Norden
 •  søke samarbeid med akademiske forskningsmiljø innen interessefeltet
 •  arbeide for opplysning om DNA som verktøy og metode for slektsforskere
 •  drifte nettsidene våre og utgi nyhetsbrev
 •  bistå i å arrangere kurs, seminar og brukergrupper
 •  gi råd og veiledning i spørsmål om testing
 •  samle informasjon og gi faglig hjelp til medlemmene
 •  sykdomsrelatert genetikk faller utenfor foreningens formål

§3. Medlemskap

Hovedmedlem er den person som betaler medlemskontingent i foreningen.

Støttemedlem er foreninger eller organisasjoner som ønsker å støtte arbeidet økonomisk.

Alle som følger de formål, lover og vedtekter som foreningen fastsetter kan bli medlem. Årsavgiften fastsettes av styret.

Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid for foreningen eller DNA-genealogi generelt. Æresmedlem utnevnes og vedtas av styret.

Alle som er DNA- testet og bidrar med sine resultater på våre nettsider får tilbud om gratis å registrere seg og motta nyhetsbrev.

§4. Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, minst 2 varamedlemmer. Varamedlemmer har møterett. Samtlige styremedlemmer skal motta alle sakspapirer. Minst to styremedlemmer kan innkalle til ekstraordinært styremøte.

Administratorene i FTDNA-prosjektet Norway DNA skal være representert i styret. Representanter fra DIS Norge og NSF bør også være representert i styret.

Styret

 •  leder den daglige virksomheten
 •  sørger for at viktige spørsmål kommer til høring hos medlemmene
 •  forvalter foreningens økonomiske midler
 •  fremmer foreningens formål på beste måte

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til styret.

Styret kan oppnevne personer/arbeidsgrupper til spesielle oppgaver ved behov.

Styret utnevner redaktør og redaksjon til nettsidene og nyhetsbrev.

Styret skal samarbeide nært med prosjektadministratorgruppen i FTDNA-prosjektet Norway DNA.

Styret innkaller til årsmøte hvert år og forbereder saker til disse møtene. Styret har ansvar for å iverksette årsmøtets vedtak.

§5. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av november hvert år. Forslag til vedtak på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet skal avholdes. Sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet. Forslag om endring av vedtekter krever minst ¾ flertall for å vedtas. Andre saker krever simpelt flertall.

Årsmøtet velger styrerepresentanter og valgkomite. Styrets leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges i år med oddetall, resten av styret velges i år med partall. Valgkomiteen består av 3 personer som sitter i 2 år, men velges slik at minst ett medlem overlapper de(n) andre.

Stemmerett har alle hovedmedlemmer som har betalt årsavgift senest en måned før møtet, og har vært medlem i minst 3 mnd., samt æresmedlemmer. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst seks uker i forkant.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Styret plikter å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst halvparten av stemmeberettingede medlemmer krever det. Et slikt krav skal foreligge skriftlig og må inneholde begrunnelsen for kravet. Når styret har mottatt kravet, skal alle medlemmene informeres og ekstraordinært årsmøte avholdes innen to måneder.

§7 Oppløsning av NIDNA

For oppløsning av foreningen kreves minst ¾ flertall ved 2 etterfølgende årsmøter, med minst 6 måneders mellomrom. Foreningen kan også oppløses etter 3 år helt uten aktivitet eller avholdte årsmøter. DIS-Norge, Slekt og Data (975782190) og Norsk Slektshistorisk Forening (971277750) har da i felleskap fullmakt til å anmode foreningen oppløst.

Foreningens midler skal da enten gå til et formål som ivaretar foreningens interesse, eller fordeles mellom DIS-Norge og NSF, etter vedtak på siste årsmøte.

 

Comments are closed.