Ordforklaringer

Her finner du en liste over begreper vi møter innen DNA-testingen.

For English FAQ and explanations of terminology, see FTDNA’s Learning Center.

Noe som mangler? Send en epost med forslag.

Hva er en test?” – begrepet test kan referere til flere ting, les egen artikkel

Autosomer – de 22 kromosompar som ikke er X eller Y

Autosomaltest – en analyse av autosomene, normalt et utvalg på mellom 600 000 og 700 000 SNPs av de totalt omtrent 3 milliarder basepar vi mennesker har

Basepar – se SNP

DNA – arvestoff som fins i alle cellene våre

FamilyFinder – navnet på autosomaltest gjort hos firmaet FamilyTreeDNA, med ca 700 000 SNPs

Family tree – dette er det engelske begrepet for slekstre (det heter ikke “familietre” på norsk)

FamilyTreeDNA – se FTDNA

FMSFull Mitochondrial Sequence, altså hele mitkondriet på 16569 basepar. Se også Fullsekvens.

FTDNA – FamilyTreeDNA – det eldste og største firmaet for genealogiske DNA-tester, med tilhold og laboratorier i Houston, Texas, USA

Fullsekvens – det betyr hele sekvensen og brukes som oftest om mtDNA, der man pleier analysere hele mitokondriet på 16569 basepar. Forkortes FMS.

Genetic Distance –  antall forskjeller (mutasjoner) mellom deg og den du har treff med. Det brukes for Y-DNA og mtDNA. Liten genetic distance vil si mulighet for å spore felles ane, høyere genetic distance kan peke på felles ane før genealogisk (historisk) tid.

Genetisk drift – effekten av tilfeldigheter på utvikling over tid, f eks sjanse for at en direkte farslinje overlever etter noen hundre år. Mer på Wikipedia

Haplogruppe – hovedgruppe av enten Y-DNA (“stamfargruppe”) eller mtDNA (“stammorgruppe”)

Heteroplasmi (mtDNA) – flere enn én variant (A, C, G, T) er tilstede, slik at det ikke er entydig mutasjon på det punktet (baseparet) det gjelder. Tabell over koder her. For treff (matching) bør man da se bort fra mutasjon på dette punktet

Kitnummer – dette er identifikasjonen for en persons prøvemateriale (DNA) og koblet til vedkommendes personlige konto på FTDNA

Kromosom – DNA i cellekjernen er samlet i 23 kromosompar: 22 par autosomer og kjønnskromosomene XX (kvinne) eller XY (mann)

Mitokondrielt DNA, mtDNA – enkelt DNA som fins i alle celler, utenfor cellekjernen; ikke del av kromosomene. Arves via eggcellen direkte fra mor, og følger den direkte morslinjen bakover.

mtDNA-test – dette vil si en analyse av mitokondriet til en person – les mer under mtDNA

Mutasjon – spontan endring i DNAet. En enkelt mutasjon er endring i et basepar. Om du har en mtDNA-test lister den opp hvilke mutasjoner du har som er forskjellig fra referansesekvensen mtDNA blir målt mot.

NPE (1) – Non-paternal event = oppført/juridisk far er ikke biologisk far

NPE (2) – Non-parental event = oppført/juridisk forelder er ikke biologisk forelder

Rekombinasjon – de 22 autosomene rekombinerer for hver generasjon, dvs at arvestoffet blandes og fordeles mellom de nydannede kromosomene

RSRS Values: The Reconstructed Sapiens Reference Sequence – dette er referansesekvensen rekonstruert for å representere “Mitochondrial Eve”og brukt for å vise hvilke av de 16569 basepar som har endret seg og har spesielle verdier

SNP (short nucleotide polymorphism) – et enkelt basepar

STR (short tandem repeats) – mikrosatelitt, repetisjoner på kromosomet, sekvenser av basepar

X-kromosom – kvinner har to X-kromoseomer, ett arvet uforandret fra far, og ett arvet fra mor etter rekombinasjon; menn har ett X-kromosom arvet kun fra mor. Arvemønsteret blir derfor spesielt.

Y-kromosom – bare menn har Y-kromosom, som dermed nedarves nesten uforandret direkte fra far, og følger den direkte farslinjen bakover

Y-DNA-test – dette er en analyse av Y-kromosomet til en mann. Det er mange former for slik analyse, SNP- eller STR-basert og av forskjellig omfang – les mer under Y-DNA

 

Comments are closed.