Testing av komplekse anelinjer

DNA-tester for slektsgranskere har tre typer av testing, og bare to av disse kan finne eksakte slektssammenhenger: Y-DNA og mtDNA som tester rene fars- og morslinjer. Det som testes da er slektskap tilbake til felles stamfar/stammor, og ikke hvor disse faktisk kom fra.

Autosomaltester (Family Finder) kan finne treff/matcher fra alle mulige linjer i anetreet, men den er ikke eksakt, og gir svært varierende grad av treff, med mindre og mindre grad av sikkerhet desto lenger bak man kommer. Mer enn 6 generasjoner vil kun gi tilfeldige treff blant de mulige slektninger man har såpass langt ut.

Noen lurer også på om DNA-testing kan fortelle noe om enkelte av anene i treet og deres etniske opphav, men svaret her er at dette foreløpig stort sett er så godt som umulig å bestemme sikkert. Et unntak er jødisk opphav.

Prinsippet er altså at:

Det er de direkte fars- og morslinjene man kan teste og kontrollere. Linjer som går via både kvinner og menn kan ikke testes eksakt.

Komplekse anelinjer via både kvinne- og mannsledd er vanskeligere å finne ut av

Hvordan kan man da anvende DNA-tester for å finne ut av linjer hvor man ikke selv er nedstammet i ren mors- eller farslinje?

1. Spore flere direkte etterkommere

Er personen i anetreet man veldig gjerne vil finne ut mer om en mann, gjelder det å kartlegge alle hans mannlige (agnatiske) etterkommere. Man bør helst oppspore to eller helst tre helt forskjellige linjer fra to-tre sønner av personen man vil finne ut noe om, med nålevende etterkommere, og så få testet disse med Y-DNA.

  1. Mannlig “problemane” man ønsker finne ut mer om
  2. Spore absolutt alle mulige sønnelinjer nedover fra denne anen
  3. Teste den etterkommer som er nærmest deg selv i treet med Y37 eller Y67
  4. Teste enda en etterkommer som er langt unna testperson og deg selv i treet, med fellesane så langt bak som mulig, gjerne helt tilbake til “problemanen” selv – Y12 i første omgang for sjekk, så videre på Y67 for begge linjer

Om disse testpersonene som har rett farslinje fra forskjellige sønner av anen man vil finne ut av, alle har match og så godt som identisk Y-DNA (her bør man teste helst 67 STR-markører), så har man kontrollert at Y-DNAet til anen er korrekt. Test av tre linjer vil gi sterk indikasjon, test av to linjer vil gi god indikasjon dersom man ellers har god grunn til ikke å mistenke at felles forfar befinner seg nærmere i linjen.

For å kontrollere at den testede linjen man tester også er i slekt med deg selv, så bør man teste Family Finder av seg selv pluss den av testpersonene som er nærest i slekt, forutsatt at det er innenfor 6 generasjoner. Dette vil kunne gi sannsynlighet for slektskapet.

Dersom personen i anetreet man vil finne ut av er en kvinne, gjør man tilsvarende, men med mtDNA-tester: minst to direkte etterkommere i forskjellige, rene mor-datter-linjer, og disse må da stemme.

Her skal vi se om vi finner et godt eksempel og legge det inn etter hvert. Les ellers artikkelen om mtDNA-testing av linjer i Sør-Østerdal og artikkelen om hvordan finne og spore en tippoldefar.

2. Family Finder-test av mange etterkommere

Dersom personen man er interessert i har flere nålevende etterkommere maks 5-6 generasjoner tilbake (tippoldeforelder til nålevende), så kan man teste Family Finder for alle disse, og se etter felles gensegment. Helst bør flere av disse testpersonene ikke dele andre aner innen 5-8 generasjoner.

Utfordring her er at man også kan ha arvet felles gensegmenter fra lenger tilbake, og at det er umulig eksakt å tilskrive et bestemt gensegment til en bestemt ane uten å har full kontroll på alle sine aner i svært mange (8-12) generasjoner.

Det er også slik at ikke alle etterkommere av samme tippoldeforeldre vil ha arvet samme gensegment fra personen. Denne metoden kan altså vise seg bli veldig tidkrevende å anvende, samtidig som den aldri vil gi et endelig svar.

Kommer: Vi har et par eksempelhistorier der denne metoden er brukt for å sannsynliggjøre slektskap og opphav, der utfordringen har ligget innenfor 4-5 generasjoner.

Konklusjon

Det er altså ikke enkelt å bruke DNA-tester til å finne ut av aner/slektskap når linjene går via både kvinner og menn, og det er mer enn 5 generasjoner bak til den ane man vil finne ut av. Det beste er å spore flere direkte fars- og morslinjer (etterkommere) til den person man vil finne ut mer om.

Les mer:

Valg av testperson

Gammel løe

 

Comments are closed.